Reklama

Niedziela Świdnicka

Prezesi rad parafialnych na III Forum w Świdnicy

[ TEMATY ]

rady parafialne

Ks. Sławomir Marek

III Forum Prezesów Duszpasterskich Rad Parafialnych odbyło się 7 czerwca w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy.

- Wzorujemy się na Kościele apostolskim, który opierał swoją działalność na trzech filarach: głoszeniu Ewangelii, liturgii i miłosierdziu - przypomniał w homilii bp Adam Bałabuch. - W tych wszystkich wymiarach działalności Kościoła jest miejsce dla Duszpasterskich Rad Parafialnych - dodał biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.

Reklama

- Wzorujemy się na Kościele apostolskim, który opierał swoją działalność na trzech filarach: głoszeniu Ewangelii, liturgii i miłosierdziu - przypomniał w homilii bp Adam Bałabuch. - W tych wszystkich wymiarach działalności Kościoła jest miejsce dla Duszpasterskich Rad Parafialnych - dodał biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.

Reklama

Tematyka III Forum Prezesów Duszpasterskich Rad Parafialnych nawiązywała do hasła roku duszpasterskiego - "Wierzę w Syna Bożego". Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św. odprawiona w katedrze świdnickiej pod przewodnictwem bp. Adama Bałabucha.

Następnie w auli seminaryjnej odbyła się cześć wykładowa. Redaktor Marcin Jakimowicz z "Gościa Niedzielnego" podjął temat "Wyobrażam sobie Kościół jako szpital polowy" - wizja Kościoła według papieża Franciszka.

Kolejnym prelegentem był ks. dr hab. Sławomir Stasiak z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, który w swojej refleksji zastanawiał się nad rolą studium Biblii u osób zaangażowanych w życie Kościoła. Ostatnim prelegentem był ks. dr Zbigniew Chromy ze Świdnicy, który zastanawiał się nad wyjątkowością chrześcijaństwa w wykładzie zatytułowanym "Nie ma zbawienia w żadnym innym Imieniu".

Reklama

Uczestnicy spotkania wysunęli postulat konieczności większego zaangażowania katolików świeckich w życie wspólnot parafialnych oraz konieczność dawania przez nich świadectwa przywiązania do Kościoła w codziennym życiu.

Organizatorem III Forum Prezesów Duszpasterskich Rad Parafialnych był Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli Rad Parafialnych z terenu całej diecezji.

2014-06-09 10:02

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Słuchać świeckich

Niedziela legnicka 7/2016, str. 4

[ TEMATY ]

rady parafialne

Archiwum

Podczas posiedzenia rad parafialnych

Pasterzem parafii jest proboszcz. Zostaje on posłany przez biskupa do parafii, by tam głosić Słowo Boże, udzielać sakramentów, katechizować, troszczyć się o ubogich i chorych. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wspólnotę, która została mu powierzona. Jednak wiadomo, że jeden proboszcz, nawet przy współpracy wikariusza, nie jest w stanie sam sprostać wszystkim zadaniom. Ale czy jest taka konieczność? Czy może w prowadzeniu parafii skorzystać z pomocy ludzi świeckich? Do tego każdy proboszcz nawet jest zachęcony. Jednym z dokumentów Soboru Watykańskiego II jest „Dekret o posłudze i życiu prezbiterów”. Znajduje się tam piękny tekst: „Niech prezbiterzy szczerze uznają i wspierają godność świeckich i właściwy im udział w posłannictwie Kościoła. Niech równie szczerze szanują słuszną wolność, która przysługuje wszystkim w ziemskiej społeczności. Niech chętnie słuchają świeckich, rozpatrując po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencje na różnych polach ludzkiego działania, by razem z nimi mogli rozpoznawać znaki czasu”. Ojcowie soborowi zachęcają, by wsłuchiwać się w głos osób świeckich i cenić ich zdanie, które może być bardzo cenne w dźwiganiu odpowiedzialności za wspólnotę parafialną.

Taką możliwość „słuchania” kompetentnych ludzi daje rada parafialna. Podstawę do jej powołania dają dokumenty Kościoła, w których m.in. czytamy, że jeśli jest taka wola biskupa diecezjalnego w każdej parafii może zaistnieć ciało doradcze, które będzie służyło radą proboszczowi parafii. Doradzanie powinno obejmować kwestie, np. duszpasterskie, katechetyczne czy też ekonomiczne. Wybrana grupa ludzi w imieniu parafii wspiera proboszcza w całokształcie życia parafialnego. Upoważnienie do tak odpowiedzialnej funkcji wynika z faktu przyjęcia sakramentu chrztu, także daru Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Warto podkreślić, że przewodniczącym rady parafialnej jest zawsze proboszcz, a tworzące ją osoby posiadają jedynie głos doradczy i w działaniu kierują się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

Wola Biskupa Legnickiego co do istnienia rad parafialnych została już wyrażona na początku istnienia diecezji. Proces tworzenia rad przebiegał powoli, ale z roku na rok obserwowany był wzrost wspólnot parafialnych, które coraz bardziej angażowały się osoby świeckie. Ważnym momentem w życiu diecezji był I Synod Diecezji Legnickiej (2007-12). Owocem prac synodalnych jest m.in. Statut rady parafialnej w diecezji legnickiej, który jasno precyzuje, w jaki sposób jest tworzona rada. Przypomnijmy, że w jej skład wchodzą osoby z urzędu, przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy parafialne i wierni ze wskazania proboszcza. Pierwsze rady według nowego statutu zostały utworzone na trzyletnią kadencję w roku 2012.

W roku bieżącym rozpoczyna się nowa kadencja rad parafialnych w diecezji legnickiej, które muszą zostać wybrane na przełomie lutego i marca. Do statutu mocą dekretu Biskupa Legnickiego zostały dodane dwie nowe kwestie. Pierwsza, że oprócz trzech grup wiernych, którzy tworzą skład rady, dochodzi jeszcze czwarta. Będą to przedstawiciele wybierani przez parafian w głosowaniu. To swoista nowość, aczkolwiek już istniejąca choćby nawet w diecezji opolskiej czy siedleckiej. Czyli ujmując w skrócie, do 18 lutego br. parafianie mogą zgłaszać swoje kandydatury do księży proboszczów. Następnie nastąpi weryfikacja, czy zgłoszone osoby spełniają podane w regulaminie kryteria. Kolejny krok to opublikowanie listy wyborczej, by parafianie mogli się zapoznać z nazwiskami kandydatów. Po tym następują wybory. W niedzielę 28 lutego br. lub 6 marca br. (według ustalenia księdza proboszcza) wiernym obecnym na Mszach św. będą rozdane karty wyborcze z nazwiskami kandydatów. Każdy może zakreślić dwa nazwiska, a karty oddaje wyznaczonej komisji. Po podliczeniu do rady wejdą osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Taki system wyborów stwarza możliwość jeszcze większej odpowiedzialności wiernych świeckich za wspólnotę parafialną. Mogą oni wybrać swoich przedstawicieli, którzy będą doradzali księdzu proboszczowi i swoim głosem czynili parafię jeszcze bardziej żywotną.

Druga nowość, która zostaje dodana do statutu to wydłużenie kadencji rad parafialnych. Po zatwierdzeniu i zaprzysiężeniu przez Biskupa Legnickiego składu rady rozpocznie ona pięcioletnią kadencję.

CZYTAJ DALEJ

Sąd: Deklaracja gminy sprzeciwiająca się ideologii LGBT zgodna z prawem

2020-07-03 15:43

[ TEMATY ]

LGBT

Karta LGBT+

Adobe Stock

Małopolska Gmina Lipinki miała prawo przyjąć uchwałę „Gmina Lipinki wolna od ideologii «LGBT»”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwałę Rady Gminy z 2019 r.

Sąd potwierdził, że akt „ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków”, a zatem nie może dyskryminować żadnej grupy osób. Uczestnikiem postępowania był Instytut Ordo Iuris, który już w marcu przedstawił sądowi stanowisko w obronie prorodzinnej gminy.

Małopolska gmina Lipinki jest jednym z kilkudziesięciu polskich samorządów, które przyjęły deklarację sprzeciwu wobec ideologii LGBT. W treści uchwały nr V/52/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 12 kwietnia 2019 r. „Gmina Lipinki wolna od ideologii «LGBT»” stwierdzono, że została ona podjęta w obronie „wolności słowa, niewinności dzieci, autorytetu rodziny i szkoły oraz swobody przedsiębiorców”. Lokalny prawodawca wyraźnie podkreślił, że samorząd, „zgodnie z naszą wielowiekową kulturą opartą na wartościach chrześcijańskich nie będzie ingerować w prywatną sferę życia polskich rodzin”. Nie miał zatem na celu dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny, w tym ze względu na skłonności homoseksualne lub zaburzenia „tożsamości płciowej”, dostrzegał natomiast zagrożenie dla chronionych konstytucyjnie wartości ze strony „radykałów dążących do rewolucji kulturowej w Polsce”.

Sprawujący funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar już 17 maja 2019 r. zagroził prorodzinnym samorządom, że będzie oskarżał je o rzekome „naruszenie prawnego zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”. W rzeczywistości żaden akt prawny w Polsce ani nie definiuje sformułowania „tożsamości płciowej”, ani nie wymienia go wśród zakazanych przesłanek dyskryminacji. Przywoływanie go w stanowiskach RPO może być kwalifikowane jako usiłowanie wdrożenia elementów teorii gender do systemu prawnego. Jednocześnie, niezmienna i wynikająca wprost z doświadczeń kryminologicznych doktryna dostrzega, że „zaburzenia psychoseksualne stanowią istotną przyczynę naruszania porządku prawnego”, a „przykładem może być transseksualizm” (Lech Paprzycki, Środki zabezpieczające. System Prawa Karnego. Tom 7, s. 193-194).

Już 13 sierpnia, bezpośrednio po pojawieniu się informacji medialnych o zamówieniu przez RPO analizy na użytek zaskarżenia uchwał rad gmin, Instytut Ordo Iuris opublikował wstępną opinię, w której wyraźnie wskazał na zgodność uchwał z prawem i bezzasadność stawianych zarzutów. 10 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył do pięciu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych uchwały gmin w sprawie podjęcia deklaracji „Samorząd wolny od ideologii «LGBT»” - Klwów (woj. mazowieckie), Lipinki (woj. małopolskie), Serniki (woj. lubelskie), Istebna (woj. śląskie) oraz Niebylec (woj. podkarpackie).

W ocenie RPO akronim LGBT „nie odnosi się wyłącznie do – zgodnie z tłumaczeniem – lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych” (punkt 45 skargi), gdyż jest „powszechnie używany jako termin parasolowy, w odniesieniu do osób nieheteronormatywnych i nieidentyfikujących się z dychotomicznym podziałem na płeć męską i żeńską, w tym również osób interpłciowych, panseksualnych, aseksualnych lub niepewnych swojej seksualności lub płciowości”. Te osoby mają stanowić rzekomo „ok. 5-8 % społeczeństwa” (punkt 5 skargi). RPO stwierdził też, że faktyczna treść uchwał „nie ma żadnego znaczenia”, ponieważ „analiza treści i skutków uchwały pozwala uznać ją za ograniczającą wolność osób nieheteronormatywnych i transpłciowych”. Niezgodnie z prawdą stwierdził również, jakoby deklaracja taka była „oparta na założeniu, że osoby LGBT stanowią ideologię, którą należy zwalczać”, oskarżając gminę o „przykład dehumanizacji tej grupy społecznej” (punkt 57 skargi).

Instytut Ordo Iuris przystąpił do wszystkich pięciu postępowań w charakterze uczestnika jako organizacja społeczna na podstawie art. 33 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). Opinia wspierająca gminy zaskarżone przez Adama Bodnara została wysłana do wszystkich sądów. Podkreślono w niej, że „skarżona uchwała nie stanowi aktu podjętego w sprawach z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a i tym samym nie podlega kognicji sądów administracyjnych”, a „wbrew twierdzeniom RPO skarżona uchwała nie narusza zasady legalizmu, nie ogranicza ani nie ingeruje w konstytucyjne prawa i wolności jakiejkolwiek grupy obywateli ani nie dyskryminuje ze względu na jakiekolwiek cechy osobowe, będąc niewiążącym aktem afirmującym fundamentalne zasady poświadczone przez polskiego ustrojodawcę”.

Postanowieniem z 23 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwałę Rady Gminy Lipinki z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia deklaracji „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT”. Sąd potwierdził, że uchwała „ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków”, a zatem nie może dyskryminować jakiejkolwiek grupy osób.

Postanowienie z 23 czerwca 2020 r. (III SA/Kr 105/20) jest już trzecim postanowieniem polskiego sądu potwierdzającym zgodność z prawem samorządowych deklaracji sprzeciwu wobec ideologii LGBT. Nawiązuje ono do dwóch innych postępowań, zakończonych postanowieniem WSA w Kielcach z 30 września 2019 r. (II SA/Ke 650/19) oraz postanowieniem WSA w Poznaniu z 16 kwietnia 2020 r. (II SA/Po 188/20). Oba zostały jednak wszczęte ze skargi osoby prywatnej. Orzeczenie w sprawie gminy Lipinki jest pierwszym, które potwierdza w sposób jednoznaczny, że deklaracje sprzeciwu wobec ideologii LGBT w ogóle nie mają charakteru dyskryminującego wobec jakiejkolwiek grupy osób.

„Skuteczna ochrona samorządów przed nieuprawnioną ingerencją Rzecznika Praw Obywatelskich to z jednej strony powstrzymanie próby implementacji ideologii gender jako obowiązującego wzorca oceny uchwał lokalnej władzy, a z drugiej dowód na racjonalną ochronę porządku konstytucyjnego i niezależności samorządu przez sądownictwo administracyjne. Oczekiwałbym teraz przeproszenia mieszkańców gminy Lipinki przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który w ogólnopolskich mediach oskarżał ich małą ojczyznę o łamanie prawa i dyskryminację” – skomentował orzeczenie mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

CZYTAJ DALEJ

Kraków: wracają kierunki lotnicze związane z miejscami kultu religijnego

2020-07-03 20:12

[ TEMATY ]

Kraków

lotnisko

miejsca kultu religijnego

niepodlegla.gov.pl

Z lotniska Kraków-Balice można już polecieć do wielu miejsc w Europie, także tych związanych z miejscami kultu religijnego, np. do sanktuarium Lourdes we Francji. Do stolicy Małopolski drogą lotniczą przybywają natomiast pielgrzymi z całej Europy, którzy pragną poznać ziemie rodzinne św. Jana Pawła II w setną rocznicę urodzin papieża, który patronuje krakowskiemu lotnisku.

- Robimy wszystko co w naszej mocy, aby przywrócić jak najwięcej połączeń, także tych związanych z miejscami kultu religijnego w Europie, to rejsy bezpośrednie, ale i na całym świecie. Musimy pamiętać cały czas o obostrzeniach związanych z pandemią - mówi KAI Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Port lotniczy w podkrakowskich Balicach zainaugurował 3 lipca połączenie z Paryżem, realizowane wykonywane przez linię Air France. Do tej pory francuski przewoźnik oferował loty z Polski z dwóch miast – z Warszawy i Wrocławia, przez krótki czas był też obecny w Krakowie z sezonowym połączeniem podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

- To wielki potencjał dla całego regionu Małopolski. Ciągle jestem pytany przez Francuzów o możliwość jak najatrakcyjniejszego zwiedzania Polski. Wiele osób koniecznie chce mieć w punkcie wycieczki sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Francuzi odkrywają na nowo postać świętej Siostry Faustyny - zauważa w rozmowie z KAI Julien Hallier z Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Radosław Włoszek podkreśla, że wielkim powodzeniem od kilku lat, także w tym sezonie cieszy się połączenie Kraków-Lourdes-Kraków wykonywane przez tanią linię lotniczą Ryanair. Lotnisko we Francji oddalone jest zaledwie kilka minut jazdy samochodem od sanktuarium w Lourdes. Linia lotnicza ma również dogodne godziny rejsów, które wykonywane są dwa razy w tygodniu.

- Samoloty startują od nas w czwartki i w niedzielę, więc można zaplanować sobie pobyt weekendowy w Lourdes - mówi KAI Radosław Włoszek. W siatce połączeń jest sporo kierunków związanych także z miejscami bardzo zabytkowymi. W ramach akcji LOT na wakacje polski narodowy przewoźnik lata bezpośrednio z Małopolski do Dubrownika.

W czerwcu z usług krakowskiego lotniska skorzystało 14 398 pasażerów - to o 98 % mniej w stosunku do czerwca 2019 roku.

Zarząd i pracownicy lotniska pamiętają o patronie portu, którym jest św. Jan Paweł II. - Pandemia pokrzyżowała nam wiele planów związanych z setnymi urodzinami Jana Pawła II. Pracownicy portu uczestniczyli już w Mszy św. dziękczynnej na terenie terminalu - zaznacza Radosław Włoszek.

Jan Paweł II wielokrotnie jako biskup, potem metropolita krakowski korzystał jako pasażer z portu w Balicach. Tutaj, w 2002 r. zakończył też swoją ostatnią pielgrzymkę do Polski

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję