Reklama

Niedziela Przemyska

Różaniec do Granic

Niedziela przemyska 38/2017, str. 6

[ TEMATY ]

wywiad

abp Adam Szal

Damian Kandefer

Korony dla Matki Bożej nakłada abp Adam Szal

Korony dla Matki Bożej nakłada abp Adam Szal

Ks. Zbigniew Suchy: – Księże Arcybiskupie, chciałbym dziś zapytać o inicjatywę ludzi świeckich, o której wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu, czyli o „Różaniec do granic”. 7 października wzdłuż granicy Polski stanie żywy łańcuch osób modlących się na różańcu. Skąd się wzięła ta inicjatywa i jak będzie ona wyglądała w naszej archidiecezji?

Abp Adam Szal: – Modlitwa różańcowa ma między innymi ten walor, że jest dynamiczna. Dowodem na to jest choćby to, że św. Jan Paweł II ustanowił tajemnice światła i nadał nowego dynamizmu tej modlitwie przez zachętę do kontemplacji Pisma Świętego. W tym roku przypada 100. rocznica Objawień Fatimskich, która jest zachętą, żeby sięgnąć po różaniec i modlić się we wspólnocie. W związku z tym pojawiła się wśród ludzi świeckich inicjatywa, aby łączyć ludzi na modlitwie w szczególnej intencji, jaką jest pokój na świecie i dobro naszej Ojczyzny. Ta grupa świeckich pragnie uczynić coś, co jest wyjściem poza schemat naszych praktyk religijnych. Kiedyś zorganizowali to piękne spotkanie Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze, a teraz inspirują „Różaniec do granic”. Chcą modlić się w bliskości granicy Polski w intencji całego świata i naszej Ojczyzny.
Wiele naszych parafii położonych jest przy granicy. W tych parafiach ustanowione zostały tzw. kościoły stacyjne, czyli miejsca, w których wierni będą mogli zebrać się na modlitwę. Będzie to modlitwa szczególna, bardzo mocno nawiązująca do objawień fatimskich i do praktyki pierwszych sobót miesiąca. Matka Boża podczas objawień fatimskich prosiła, by w pierwsze soboty miesiąca powierzać się Jej Niepokalanemu Sercu, by odmawiać Różaniec i kontemplować fragment Ewangelii czy tajemnicę różańcową, by przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej.
Organizatorzy „Różańca do granic” proponują, aby wierni zebrali się w pobliżu granicy 7 października na tę szczególną modlitwę, jaką jest Msza św. Rozpocznie się ona o godz. 11.00 w całej Polsce. Później odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, a o 14.00 rozpocznie się modlitwa różańcowa. W pierwszej godzinie będą odmówione dwie części Różańca, o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po niej następne dwie części Różańca.
Myślę, że roztropności księży proboszczów trzeba zawierzyć sposób zorganizowania tej modlitwy w poszczególnych parafiach naszej archidiecezji, aby dostosowali ten pomysł do lokalnych uwarunkowań. Ponieważ, choćby ze względu na topografię terenu, nie wszędzie będzie możliwość utworzenia żywego łańcucha wiernych przy samej granicy, księża będą proponować inne formy włączenia się w to wydarzenie. Może to być np. pielgrzymka z jednej parafii do drugiej z modlitwą różańcową, utworzenie linii modlitwy przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych, piesza pielgrzymka do sanktuarium czy modlitwa w poszczególnych kościołach stacyjnych.
Cieszę się, że jest to okazja do powrotu do praktyki pierwszych sobót miesiąca. Z perspektywy naszej archidiecezji jest to także okazja do tego, by szersze grono wiernych przybyło do naszych nadgranicznych parafii. Niektóre z nich są sanktuariami, jak choćby sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Wielkich Oczach. Wiele z tych kościołów jest bardzo pięknych.
Zainteresowanie tą inicjatywą jest bardzo duże. Także wierni z diecezji, których teren nie przebiega przy granicy, będą mogli dojechać na wyznaczone miejsca. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy będzie mógł przyjechać na granicę, ale wszyscy ludzie dobrej woli mogą włączyć się do tej ogólnopolskiej modlitwy: gromadząc się w kościołach i przy kapliczkach w swoich miejscowościach lub w domu, w gronie rodzinnym. Możemy duchowo stanąć nad granicą, zgromadzić się we wspólnocie parafialnej czy rodzinnej i zanosić tę modlitwę wspólnie. Zachęcam gorąco każdego do włączenia się do tej modlitwy w taki sposób, w jaki będzie to możliwe.

– 3500 kilometrów – tyle liczy obwód Polski. Przeczytałem, że potrzeba na to miliona osób. Myślę, że ta liczba nie tylko zostanie osiągnięta, ale i przekroczona. Pewna młoda osoba zapytana o to, czego spodziewa się po tym wydarzeniu, odpowiedziała pięknie, że niczego się nie spodziewa, bo sama modlitwa jest już wydarzeniem, a Pan Bóg zawsze jest o wiele bardziej hojny, niż byśmy się tego spodziewali. Powiedziała, że modli się po to, żeby rozmawiać z Bogiem, a On już wie, czego nam potrzeba.

– Tak. Myślę, że najpiękniejsze w tym wydarzeniu będzie to – i o to się starajmy – że będziemy zjednoczeni na modlitwie. Jedność na modlitwie jest nam bardzo potrzebna. Jest też zachętą do tego, aby jednoczyć się także przy staraniu się o świętość i o dobro naszej Ojczyzny.

2017-09-13 11:20

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

List pasterski na zakończenie wakacji i początek roku szkolnego 2020/2021

2020-08-25 13:40

Niedziela przemyska 35/2020, str. I

[ TEMATY ]

abp Adam Szal

rok szkolny

List Pasterski

Urząd Gminy Tryńcza

Niech każdy uczeń zadba o solidne uczestnictwo w katechezie

Niech każdy uczeń zadba o solidne uczestnictwo w katechezie

Wybrani i posłani, aby rozpoznawać, „jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe”. (por. Rz 12,2)

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zachęca do poznania i realizacji woli Boga, nawet wówczas, kiedy wydaje się nam trudna, narażona n­a wyśmianie, niezrozumienie, czy nawet na odrzucenie przez ludzi. W poznawaniu tajemnic Boga i Jego woli pomagają ludziom prorocy. To osoby przez Boga wybrane i posłane z misją głoszenia Jego woli, a wypełniając wiernie zlecone im zadanie niejednokrotnie byli napiętnowani i niezrozumiani.

Bóg posyła proroków do dzisiejszego świata.

Przez stulecia dzieje Kościoła, w tym archidiecezji pokazują, że Pan Bóg w każdych czasach daje swoich wysłanników, którzy jak biblijni prorocy, prowadzą ku zbawieniu powierzony im lud.

Człowiekiem wierności woli Bożej był bł. ks. Balicki żyjący w latach 1869-1948, patron tego roku duszpasterskiego. Wraz z przyjęciem sakramentu chrztu św., rozpoczęła się jego pielgrzymka ku świętości, poprzez okresy związane z wychowaniem, zdobywaniem wiedzy zgodnie z ówczesnym systemem edukacyjnym, aż po formację w seminarium duchownym w Przemyślu. Ten etap życia doprowadził go do święceń kapłańskich 20 lipca 1892 r. w katedrze przemyskiej. W dalszych latach nie zaniedbywał pracy nad sobą i pogłębiania wiedzy. Czynił to jako wikariusz, student w Kolegium Polskim w Rzymie, wykładowca w Instytucie Teologicznym w Przemyślu, także jako rektor seminarium, spowiednik, opiekun potrzebujących. Niewątpliwy wpływ na kształtowanie się jego osobistej świętości, na duchowy wzrost i pełnienie zleconej Mu przez Boga misji mieli – jak zauważył jeden z biografów –„Rodzice, którzy nie studiowali ani psychologii, ani pedagogiki, bezwiednie zastosowali wobec swoich dzieci najskuteczniejszą metodę wychowawczą – własny przykład”. Zapewne podobne spostrzeżenie należy odnieść do jego nauczycieli, duszpasterzy i spotkanych ludzi. W efekcie, jako dojrzały kapłan, doszedł do przekonania, że prawdziwa mądrość polega na pełnieniu woli Bożej i pochodzi od Jezusa Chrystusa. Bł. ks. Jan Balicki poprzez pokorne pójście za Jezusem i naśladowanie Go doskonale wypełniał swoje życiowe powołanie i jest dla nas przykładem, jak wypełniać zadanie, by nie rozminąć się z Chrystusem, naszym Nauczycielem i Przewodnikiem w drodze do zbawienia.

W czasie zachwiania ewangelicznych wartości, jesteśmy mocno miotani wichurą ideologicznych kłamstw.

Bóg i nam powierza misję prorocką głoszenia Jego woli.

Rolę współczesnego proroka, z racji powołania i posłania, powinna pełnić rodzina, szkoła i Kościół. To właśnie ludzie sumienia wrażliwego na Bożą wolę wyrażoną w Dekalogu, formowani przez wierność słowu Bożemu i nauczaniu Jezusa, stają się reprezentantami Boga i pełnią misję proroków dzisiejszych czasów.

Refleksja nad tą prawdą wydaje się konieczna w perspektywie rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego. A zatem jako ludzie ochrzczeni i powołani do bycia rodzicem, nauczycielem, wychowawcą, kapłanem, katechetą i uczniem, jesteśmy wezwani do przypominania Jezusowej woli Bożej. A jest nią nieustanne głoszenie Bożego słowa, wsłuchiwanie się w jego treść. Dziś widzimy, że życie według wartości ewangelicznych i ich obrona nie są popularne, a wręcz zagrożone, bezczeszczone czy wyśmiewane przez ludzi wrogo nastawionych do Kościoła, krzyża Chrystusowego, dziedzictwa Ewangelii na polskiej ziemi. W czasie zachwiania wielu ewangelicznych wartości, jesteśmy mocno miotani wichurą ideologicznych kłamstw. Tym bardziej trzeba nam zakorzenienia w Bogu, rodzinie, narodzie.

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele i katecheci!

Jesteśmy również wezwani do posłuszeństwa woli Bożej i świadectwa wierności Chrystusowi, a to dokonuje się niekiedy za cenę cierpienia. Człowiek żyjący wiarą nie może się łudzić, że bycie chrześcijaninem nie będzie go nic kosztować. Pomyślmy o tym, jak wielkim antyświadectwem wiary Chrystusowej jest rezygnacja przez niektórych uczniów z lekcji religii w szkole, często wyrażana za zgodą rodziców. Wola Boża ma też ostrzegać przed konsekwencjami pochopnych wyborów, nierozsądnych decyzji, czy wręcz zła, które za sprawą złego ducha zaśmieca dusze ludzkie.

Potrzeba dziś gruntownej formacji i kształtowania czytelnych postaw i ciągłego doskonalenia charakteru i pogłębiania wiary. Dla nas, uczniów Chrystusa, formacyjna droga nabiera szczególnego znaczenia przez związanie jej z Panem, obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele i katecheci!

Regularnie przystępujmy do sakramentu pokuty i często przyjmujmy Komunię św. W niedziele i święta „gromadźmy się na Świętej Wieczerzy”. Pamiętajmy o oddawaniu czci Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu Maryi. Nie zapominajmy o modlitwie różańcowej i codziennym pacierzu. Niech każdy uczeń zadba o solidne uczestnictwo w katechezie, a katecheci niech dołożą wszelkich starań, aby zajęcia z religii była przepełnione Duchem Bożym, by były radosne i pożyteczne życiowo, a także atrakcyjne wychowawczo, metodycznie i intelektualnie. Zachęcam dzieci i młodzież, aby ochotnie brali udział w konkursach katechetycznych i zaangażowali się w działalność grup apostolskich działających w parafii i w szkole, np. RAM-u, KSM-u, Ruchu Światło-Życie, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Eucharystycznym Ruchu Młodych czy Szkolnych Kół Caritas. Czytajmy prasę religijną i korzystajmy z młodzieżowych programów w katolickich rozgłośniach np. Radia Fara i Radia Maryja. Dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników administracji oświatowej i nadzoru pedagogicznego proszę, aby obecność katechezy szkolnej i katechetów postrzegali jako wartość, przede wszystkim w procesie wychowawczym i kulturowym. Wspólnie dołóżmy starań, aby nasi wychowankowie byli posłuszni woli Pana Boga, kochali Kościół i naszą Ojczyznę oraz rozwijali swoje człowieczeństwo na miarę bł. ks. Jana Balickiego.

„Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania” – usłyszeliśmy w aklamacji. W tym świetle rozpoczynajmy nowy rok szkolny, myślmy po Bożemu, przemieniajmy się „przez odnawianie umysłu” i starajmy się rozpoznawać, „jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe” (por. Rz 12,2).

Cały list jest dostępny na stronie internetowej: www.przemyska.pl

CZYTAJ DALEJ

Będą świętować 30 lat katechezy

2020-09-19 15:37

Kl. Wojciech Bis

W tym roku przypada 30–lecia obecności katechezy w szkole. Z tej okazji Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu zaprasza katechetów na uroczystość.

Odbędzie się ona 21 września br. (poniedziałek) Mszą św. o godz. 18:00, w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. której przewodniczyć będzie ks. bp Andrzej Siemieniewski.

Po niej w auli PWT, ks. dr Maciej Małyga wygłosi prelekcję pt.:”Duchowość katechety”.

Przewidziane są specjalne wyróżnienia, pamiątki i podziękowania dla nestorów pracy katechetycznej obchodzących jubileusz 30-lecia.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent o ustawie o ochronie zwierząt

2020-09-20 13:58

[ TEMATY ]

prezydent

zwierzęta

źródło: prezydent.pl

Prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda

Prezydent o ustawie o ochronie zwierząt: chcę bardzo mocno i w pewnym sensie z gniewem powiedzieć, że padło wiele absolutnie fałszywych, nieprawdziwych słów, które nigdy nie powinny były paść z ust nikogo w Polsce. (PAP)

Prezydent: przy decyzji, co do dalszych losów ustawy o ochronie zwierząt będę miał na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, dobrostanu zwierząt, ale będę miał także na względzie byt i jakość życia polskich rolników. (PAP)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję